โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

275776612_1271051396715514_8809153699444756288_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

1058420080-20140523-112346

นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เหมืองหลวง

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Mae mueng luang school

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงอำเภอ: 91 กม.

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม นำใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีกันทั่วหน้า ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเซียน ”

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย
3) สร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
6) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน