โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

ข้อมูลบุคคลากร

นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นายเลิศอนันต์ ไพรพนากุลครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเชิดศักดิ์ ทวีความสุขครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางจินตนา เถิงฝั้นครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายชัญญกฤต เชาว์กุลดีครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอนุวัฒน์ พอใจครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธรรมนูญ ก้อนมณีครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวปาณิสรา อิสรสุขโชคครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายโยธิน กมลโพธิ์ทองครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวชนกวนันท์ เชาว์กุลดีครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววงจันทร์ จันทร์ศิริครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายจิรายุทธ จ่าโยนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายมีนา ขันจันทร์ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

บทความล่าสุด